مجموعه نظرها و مقاله های انوش راوید درباره تاریخ و جغرافیا

تاریخ افشاریه و زندیه

   پیش گفتار

      کرونولوژی های ذکر شده در زیر از کتاب های تاریخ موجود می باشد،  و مورد تأیید من نیستند،  در حال کار تحقیق و تشخیص دروغ ها از واقعیت ها می باشم و به مرور بخشهایی را اصلاح و تأیید موقت می کنم.  این صفحه را،  جهت یاد آوری کار بزرگ تاریخ نویسی نوین ایران باز نموده ام،  که این برنامه موج نو سبک جدید و مبنای دیگری در کار جغرافی ـ تاریخ می طلبد.

. . . این صفحه بزودی کامل پست می شود . . .

 حکومت افشاریه

  مدت:  61 سال 1736 تا 1794 میلادی

  حوزه حکومت:  ایران، قفقاز، ترکمنستان، افغانستان

  پایتخت:  مشهد

  پادشاهان:  نادر شاه، عادل شاه، شاهرخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حکومت زندیه

مدت: 29 سال 1750 تا 1779 میلادی